Temeljem Zaključka o pokretanju projekta  sufinanciranju školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2020/2021. (KLASA: 602-03/20-01/79; URBROJ: 2186/1-07/1-20-1 od 1. listopada 2020. godine) Strojarska i prometna škola Varaždin objavljuje

Temeljem Zaključka o pokretanju projekta  sufinanciranju školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2020/2021. (KLASA: 602-03/20-01/79; URBROJ: 2186/1-07/1-20-1 od 1. listopada 2020. godine) Strojarska i prometna škola Varaždin objavljuje Javni poziv za sufunanciranje prehrane učenika Strojarske i prometne škole Varaždin u u školskoj godini 2020/2021.

Sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola

OBRAZAC Zamolba za sufinciranje prehrane učenika u šk. god. 2020.2021

Comments are disabled.