VIJEĆE UČENIKA

Statut Strojarske i prometne škole:

Članak 132.

1) U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

2) Vijeće učenika:

  • promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika,
  • daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija,
  • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
  • može dati pritužbu ravnatelju Škole, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru u vezi statusa i položaja učenika Škole,
  • raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

Članak 133.

1) Predstavnici razrednih odjela u Vijeću učenika su predsjednici razrednih odjela.

2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

3) Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.

4) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

5) Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 134.

1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel u Vijeću učenika, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.

2) Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti.

Članak 135.

1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj.

2) Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predstavnika Vijeća učenika.

3) Članovi Vijeća učenika između sebe biraju predstavnika Vijeća učenika.

4) Za predstavnika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih

članova.

5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

6) O izboru predstavnika Vijeća učenika Škola vodi zapisnik.

Članak 136.

1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

2) Školski odbor, Razredno vijeće i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

 

Popisa članova Vijeća učenika za školsku godinu 2023./2024.