ŠKOLSKI ODBOR STROJARSKE I PROMETNE ŠKOLE

Školski odbor Strojarske i prometne škole konstituiran  je 30.12.2020. godine.

Članovi Školskog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi.

Članovi Školskog odbora Strojarske i prometne škole:

Iz reda osnivača škole:

 1. Dragutin Gložinić
 2. Ana Hranić
 3. Aleksandar Bedeniković

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika:

 1. Željko Antunović
 2. Anita Borovec (zamjenica predsjednice Školskog odbora)

Iz reda radnika škole:

 1. Aleksandra Schill (predsjednica Školskog odbora)

Iz reda roditelja:

 1. Valentina Hrupek

Prava i ovlasti Školskog odbora:

 • imenuje ravnatelja Škole uz suglasnost ministra,
 • razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
 • donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje

Vijeća roditelja  i nadzire njegovo  izvršavanje,

 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole,
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa  u Školi,
 • donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti, ako utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan,
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • odlučuje u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti, osim kada  je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
 • odlučuje uz suglasnost Osnivača o stjecanu, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira  na njihovu vrijednost te pokretne imovine i investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna
 • odlučuje o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača,
 • predlaže osnivaču promjenu djelatnosti Škole i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • određuje zamjenika ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti ravnatelja
 • u skladu sa zakonom i ovim Statutom osniva učeničku zadrugu, učeničke klubove i društva,
 • razmatra rezultate obrazovnog rada,
 • razmatra prijedloge Vijeća roditelja,
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o  osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole

Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora 31.01.2023. objava

ZAKLJUČCI SA 26. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv i zaključci za školski odbor