Ovdje možete preuzeti popis nastavnika. 

 STRUČNA TIJELA

Stručna tijela su:

 • Nastavničko vijeće,
 • Razredno vijeće 

Nastavničko vijeće:

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

Nastavničko vijeće:

 • obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
 • u suradnji s ravnateljem predlaže Školskom odboru školski kurikulum po pribavljenom mišljenju Vijeća roditelja,
 • odlučuje o zahtjevu učenika/roditelja o promjeni upisanog programa i o prelasku učenika iz druge škole te prestanku pohađanja nastave izbornog predmeta,
 • utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada po nastavnim predmetima za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan na kraju nastavne godine,
 • odlučuje o zahtjevu učenika/roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjene iz vladanja,
 • određuje članove povjerenstva za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
 • određuje termine održavanja popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole,
 • odlučuje o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to štetilo zdravlju učenika na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite,
 • odlučuje o zahtjevu učenika/roditelja koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske ili stručne spreme,
 • odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
 • imenuje i razrješava dva člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru,
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi i Kućnog reda,
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
 • daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
 • predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
 • sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.

Razredno vijeće:

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

 • skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
 • skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma,
 • utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
 • utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
 • u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika odnosno razrednika, utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj,
 • predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
 • surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
 • izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
 • obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.

Rad Nastavničkog i Razrednog vijeća:

Na sjednicama Nastavničkog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno drugačije.

Pozivi za sjednicu Nastavničkog i Razrednog vijeća stavljaju se na oglasnu ploču Škole, a obvezno sadrže mjesto i vrijeme održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda.

Ravnatelj odnosno razrednik provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina članova Nastavničkog odnosno Razrednog vijeća, utvrđuje izostanke članova i daje na prihvaćanje predloženi dnevni red.

Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebno je da na sjednici Nastavničkog odnosno Razrednog vijeća bude nazočna većina ukupnog broja članova.

Nastavničko odnosno Razredno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Zapisnik sa sjednice Nastavničkog odnosno Razrednog vijeća vodi član kojeg na prijedlog ravnatelja odnosno razrednika odredi Nastavničko odnosno Razredno vijeće.