VIJEĆE RODITELJA

Statut Strojarske i prometne škole:

Članak 140.

1) U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 141.

1) Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja.

2) Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

3) Zapisnik o izboru predstavnika roditelja u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni dostaviti ravnatelju Škole u roku od 3 dana od dana izbora.

Članak 142.

1) Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.

2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Članak 143.

1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi  ravnatelj Škole do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 144.

1) Članovi Vijeće roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Članak 145.

1) Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole:

 • daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole,
 • raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole,
 • razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom,
 • predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada,
 • imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
 • glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru,
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
 • daje mišljenje i prijedloge u vezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i
 • daje mišljenje i prijedloge u vezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi,
 • daje mišljenje i prijedloge u vezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu,
 • obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Škole.

Popisa članova Vijeća roditelja za školsku godinu 2023./2024.

Poziv na sjednicu vijeća roditelja 10.10.2023.

Zaključci sa sjednice vijeća roditelja 10.10.2023.

Poziv na sjednicu vijeća roditelja 28.05.2024.

Zaključci sa sjednice vijeća roditelja 28.05.2024.