Temeljem Zaključka o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojim je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-10/44; URBROJ: 2186-02/1-22-1 od 7. listopada 2022. godine) Strojarska i prometna škola objavljuje J A V N I P O Z I V ZA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE UČENICIMA STROJARSKE I PROMETNE ŠKOLE, VARAŽDIN u školskoj godini 2022./2023.

Comments are disabled.