Temeljem Zaključka o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojim je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-03/21-01/38; URBROJ: 2186/1-02/1-21-1 od 8. rujna 2021. godine) Strojarska i prometna škola objavljuje

Temeljem Zaključka o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojim je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-03/21-01/38; URBROJ: 2186/1-02/1-21-1 od 8. rujna 2021. godine) Strojarska i prometna škola objavljuje J A V N I P O Z I V ZA SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE UČENICIMA STROJARSKE I PROMETNE ŠKOLE, VARAŽDIN u školskoj godini 2021./2022.

Zaključak o pokretanju projekta

Javni poziv za sufinanciranje školske prehrane

Zahtjev za sufinanciranje prehrane učenika

Comments are disabled.