• ProgramTehničar za logistiku i špediciju (160504) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe.

Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima.

Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. Ako je potrebno, ispunjava carinsku dokumentaciju.

Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalno-operativne razgovore. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.

Tehničar za logistiku i špediciju treba imati znanja o lučkom i skladišnom poslovanju, poslovnoj komunikaciji, organizaciji i tehnologiji vanjske trgovine, carinskom poslovanju i prijevozničkom osiguranju.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. 1. strani jezik 3 3 3 3
3. 2. strani jezik 2 2 2 2
4. Povijest 2 2
5. Vjeronauk/etika 1 1 1 1
6. Geografija 2 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika 2 2
10. Biologija 1
11. Politika i gospodarstvo 2
Računalstvo 2 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 23 22 14 16
POSEBNI STRUKOVNI DIO
12. Osnove prijevoza i prijenosa 2
13. Poznavanje robe 2
14. Terminali i mehanizacija 2
15. Ekonomika prometa 2
16. Skladišno poslovanje 2
17. Poslovne komunikacije 2
18. Financijsko poslovanje 2
19. Organizacija prijevoza tereta 3
20. Međunarodno poslovanje 2
21. Prometno pravo 2
22. Špedicija 2 2
23. Osiguranje u prijevozu 2
24. Agencijski poslovi 3
25. Logistika 2 2
26. Praktična nastava 3 7
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 6 6 16 16
SVEUKUPNO 29 28 30 32