• ProgramTehničar za logistiku i špediciju (160504) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe.

Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima.

Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. Ako je potrebno, ispunjava carinsku dokumentaciju.

Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalno-operativne razgovore. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.

Tehničar za logistiku i špediciju treba imati znanja o lučkom i skladišnom poslovanju, poslovnoj komunikaciji, organizaciji i tehnologiji vanjske trgovine, carinskom poslovanju i prijevozničkom osiguranju.

 

Redni br. Nastavni predmet Tjedni broj sati
1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. 1. strani jezik 3 3 3** 3**
3. 2. strani jezik 2 2 2 2
4. Povijest 2 2 - -
5. Geografija 2 2* - -
6. Politika i gospodarstvo - - - 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
9. Matematika 3 3 3 3
10. Fizika 2 2 - -
11. Računalstvo 2 2 - -
12. Biologija 1 - - -
13. Osnove prijevoza i prijenosa 2 - - -
14. Poznavanje robe 2 - - -
15. Terminali i mehanizacija 2 - - -
16. Ekonomika prometa - - 2 -
17. Skladišno poslovanje - 2 - -
18. Poslovne komunikacije - - 2 -
19. Financijsko poslovanje - 2 - -
20. Organizacija prijevoza tereta - - 3 -
21. Međunarodno poslovanje - - 2 -
22. Prometno pravo - 2 - -
23. Špedicija - - 2 2
24. Osiguranje u prijevozu - - - 2
25. Agencijski poslovi - - - 3
26. Logistika - - 2 2
27. Praktična nastava - - 3 7
UKUPNO 29 28 30 32

* - jedan sat prometne geografije
** - jezik u struci
Praktična nastava u 4. godini izvodi se u funkciji završnog ispita